۱۳۹۵ خرداد ۱۶, یکشنبه

سرداربزرگ ایران. جاوید نام سپهبد عبدالعلی بدره ای یکی از افسران وطن پرست و وفادار به ایران و شاه


بخاطرقبول نکردن خیانت به پادشاه وگوش ندادن به امریکایها.برای بی طرفی بدست مجاهدین ضد خلق ازپشت سر ترور شد.
وباعث شد ارتش بی طرفی راقبول کند.
سپهبد بدره ای درجای نامشخصی توسط یکی از دوستانش دفن میشوند.
بعداز شورش 57خانواده بدره ای ازایران نرفتند وتاسال1360درایران زندگی کردند.وبعد بخاطر مرگ فرزند بزرگشان ازایران خارج شدن.
وقتی سپاهیان به خانه ابشان یورش میبرند.پسربزرگ مرحوم بدره ای با سپاهیان درگیر میشه وجلو چشم مادرش.
آنقدر باقنداق اسلحه به سراو وارد شد وجلوی مادرش جان داد.

خانم مرحوم بدره ای بخاطر ناراحتی زیاد.چندسال پیش سکته کردن واز دنیا رفتند.
یادشان همیشه گرامی

تهران امامزاده عبدالله .. البته اول مخفيانه دفن بودند. تا سالها بعد موفق به اجازه براى گذاشتن سنگ گرفته شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر